SolidWorks Wyciągnięcie po profilach

Wyciągnięcie po profilach to bardzo sprytne narzędzie, które posiada możliwość sterowania wielkością i kierunkiem styczności pomiędzy szkicami, ścianami lub krawędziami powierzchni. Są to tak zwane Powiązania początkowe/końcowe.

Aby kontrolować Powiązania początkowe/końcowe należy:

  • Utworzyć wyciągnięcie po profilach

wyc-po-profilach-1

  • W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Powiązania początkowe/końcowe wybrać z następujących typów krzywizny w polach Powiązanie początkowe i Powiązanie końcowe:

wyc-po-profilach-2

  • Możliwe jest użycie uchwytów w obszarze graficznym i przeciągnięcie ich, aby zmienić wartość lub wprowadzić wartości bezpośrednio w menedżerze właściwości PropertyManager.

wyc-po-profilach-3

  • Ustawić Kąt pochylenia, aby dodać pochylenie do profilu początkowego lub końcowego (dostępne z wybraną opcją Wektor kierunku lub Normalny do profilu).

wyc-po-profilach-4

Aby ustawić Kąt pochylenia, można również użyć tabeli konfiguracji lub kliknąć dwukrotnie operacje wyciągnięcia po profilach w drzewie operacji FeatureManager. Kliknąć dwukrotnie wartości w obszarze graficznym i zmienić je w oknie dialogowym Modyfikuj.

  • Ustawić Długość styczności początkowej i Długość styczności końcowej. Długość styczności kontroluje ilość wpływu na wyciągniecie po profilach. Efekt długości styczności jest ograniczony do następnego przekroju.

wyc-po-profilach-5

  • Aby zastosować ustawienia Powiązania początkowego lub Powiązania końcowego do całego profilu początkowego lub końcowego, należy wybrać Zastosuj do wszystkich w powiązanie początkowe lub Powiązanie końcowe.
  • Przeanalizować podgląd i w razie potrzeby dokonać odpowiednich modyfikacji.
  • Kliknąć

wyc-po-profilach-6

 

Źródło: cadworks.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top