Jak stosować zautomatyzowane rozwiązania do wymiarowania współrzędnościowego w Solid Edge ST7?

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób rozbudowano rozwiązania służące do zautomatyzowanego wymiarowania współrzędnościowego w środowisku Rysunku 2D systemu SOLID EDGE ST7.

Wymiarowanie współrzędnościowe jest popularnym sposobem nanoszenia informacji 2D na temat lokalizacji określonych cech produktu, zwłaszcza w branży maszynowej i narzędziowej. Wynika to m.in. z tego, iż ten rodzaj wymiarowania jest powszechnie uznany za czytelny oraz intuicyjny nawet w przypadku znaczącego nagromadzenia wymiarów, a dodatkowo docenia się fakt, iż wymiary wykonane wg tej metody zajmują stosunkowo niewielką część arkusza dokumentacji 2D.

SOLID EDGE już od bardzo wielu swoich generacji wspiera wymiarowanie współrzędnościowe, zarówno podczas nanoszenia ww. wymiarów na właśnie utworzonych widokach rysunkowych 2D dla modeli 3D, jak również w przypadku samoczynnego wymiarowania obiektów 2D wczytanych ze źródeł zewnętrznych.

W najnowszej wersji ST7, wprowadzono szereg udoskonaleń dedykowanych zarówno dla manualnego, jak również zautomatyzowanego wymiarowania współrzędnościowego.

Do najważniejszych nowości dedykowanych dla manualnego wymiarowania współrzędnościowego należą następujące rozwiązania:

a) podczas procesu wymiarowania, np. jak na rys. 1 (gdzie celowo, dla zwiększenia widoczności ukryto oznaczenia środków otworów), ST7 samoczynnie może wstawiać uskoki na pomocniczych liniach wymiarowych (rys. 2),

01-wymiarowanie-współrzędnościowe-w-SOLID-EDGE-ST7-1024x537

Rys. 1. Wymiarowanie współrzędnościowe w SOLID EDGE ST7

02-automatyczne-uskoki-wymiarowanie-współrzędnościowe-SOLID-EDGE-ST7-1024x417

Rys. 2. Automatyczne uskoki – wymiarowanie współrzędnościowe SOLID EDGE ST7

b) ST7 może podawać wartości wymiarów także w postaci ujemnej (rys. 3),

03-ujemne-wartości-wymiarowanie-współrzędnościowe-SOLID-EDGE-ST7-1024x503

Rys. 3. Ujemne wartości – wymiarowanie współrzędnościowe SOLID EDGE ST7

c) znacząco rozbudowano możliwość przeniesienia początku wymiarów współrzędnościowych, tzw. „zera”, z pierwotnego do innego wybranego położenia (rys. 4),

04-relokacja-początku-wymiarowanie-współrzędnościowe-SOLID-EDGE-ST7

Rys. 4. Relokacja początku – wymiarowanie współrzędnościowe SOLID EDGE ST7

d) nanoszenie analogicznych wymiarów na różnych widokach, np. na widoku głównym oraz na widoku szczegółowym, odbywa się z zachowaniem czytelności dokumentacji 2D (linie wymiarowe nie zasłaniają się nawzajem), co przedstawiono na rys. 5,

05-wymiarowanie-współrzędnościowe-na-różnych-rysunkach-SOLID-EDGE-ST7-1024x478

Rys. 5. Wymiarowanie współrzędnościowe na różnych rysunkach SOLID EDGE ST7

e) po manualnym naniesieniu uskoku na jednej z pomocniczych linii wymiarowych, podczas przenoszenia wartości określonego wymiaru w danym kierunku, pozostałe wymiary – w celu zachowania ww. czytelności dokumentacji – mogą być automatycznie przesuwane w ww. kierunku wraz z dodawaniem odpowiednich uskoków (rys. 6),

06-automatyczne-dodatkowe-uskoki-wymiarowanie-współrzędnościowe-SOLID-EDGE-ST-1024x675

Rys. 6. Automatyczne dodatkowe uskoki – wymiarowanie współrzędnościowe SOLID EDGE ST

f) dodano nowe możliwości odsuwania wybranych wymiarów, w stosunku do początkowego stanu wyrównania z innymi wymiarami (rys. 7).

07-odsunięcie-wartości-wymiaru-wymiarowanie-współrzędnościowe-SOLID-EDGE-ST7

Rys. 7. Odsunięcie wartości wymiaru – wymiarowanie współrzędnościowe SOLID EDGE ST7

Jak wspomniano powyżej, w systemie SOLID EDGE ST7 wprowadzono także nowoczesne rozwiązania przeznaczone do zautomatyzowania zadań wymiarowania współrzędnościowego.

Możliwe jest m.in. sprecyzowanie punktów, które będą automatycznie znajdowane przez ST7, i pomiędzy którymi zostaną zbudowane wymiary współrzędnościowe (rys. 8).

W opisywanym przypadku, wybrane zostaną punkty środkowe okręgów oraz elips.

08-wybór-punktów-automatyczne-wymiarowanie-współrzędnościowe-w-ST7-1024x365

Rys. 8. Wybór punktów – automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe w ST7

Użytkownik jest proszony o wskazanie geometrii, dla której – z uwzględnieniem informacji przedstawionych na rys. 16 – system ST7 zbuduje zbiór odpowiednich wymiarów. Wskazano tutaj cały (!) widok 2D przedstawiony na rys. 9.

Następnie, w celu zdefiniowania kierunku oraz „zera” dla łańcucha wymiarów współrzędnościowych, który ma zostać zbudowany wzdłuż kierunku X, wskazano skrajną pionową krawędź z lewej strony widoku rysunkowego (także na rys. 9).

Otrzymany natychmiast efekt powyższych działań przedstawiono na rys. 10. System samoczynnie znalazł wszystkie okręgi i elipsy znajdujące się na wskazanym widoku rysunkowym i na ich podstawie zbudował łańcuch wymiarów współrzędnościowych we wskazanym kierunku X, począwszy od „zera” znajdującego się na skrajnej lewej krawędzi ww. rysunku.

09-wskazanie-widoku-oraz-zera-automatyczne-wymiarowanie-współrzędnościowe-w-ST7-1024x492

Rys. 9. Wskazanie widoku oraz zera – automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe w ST7

10-automatyczne-wymiarowanie-współrzędnościowe-widok-w-ST7-1024x536

Rys. 10. Automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe (widok) w ST7

ST7 umożliwia także automatyczne tworzenie wymiarów współrzędnościowych na bazie ściśle sprecyzowanych/wskazanych obiektów, np. zbioru okręgów przedstawionych na rys. 11.

Tym razem, zbiór odpowiednich wymiarów współrzędnościowych ma zostać samoczynnie utworzony wzdłuż kierunku Y, z „zerem” znajdującym się w środku okręgu przedstawionego na rys. 12.

Błyskawicznie uzyskany efekt powyższych działań, przedstawiono na rys. 13.

11-wskazanie-geometrii-automatyczne-wymiarowanie-współrzędnościowe-w-ST7-1024x535

Rys. 11. Wskazanie geometrii – automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe w ST7

12-zaznaczenie-zera-automatyczne-wymiarowanie-współrzędnościowe-w-ST7-1024x540

Rys. 12. Zaznaczenie zera – automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe w ST7

13-automatyczne-wymiarowanie-współrzędnościowe-geometria-w-ST7-1024x501

Rys. 13. Automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe (geometria) w ST7

Reasumując, należy zwrócić uwagę na znaczącą liczbę nowoczesnych rozwiązań wprowadzonych do środowiska Rysunku systemu SOLID EDGE ST7. Rozwiązania te dalece ułatwiają i znacząco przyspieszają zadania CAD, dotyczące manualnego i zautomatyzowanego wymiarowania współrzędnościowego.

Dzięki powyższemu, szereg procesów inżynierskich, dotyczących dokumentacji 2D wykonanej na podstawie modeli 3D ulega znaczącemu przyspieszeniu z jednoczesnym zwiększeniem ich jakości.

opracował Dr inż. Adam Budzyński

Źródło: gmsystem.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top