Jak w SOLID EDGE ST7 zautomatyzować aktualizowanie informacji w oznaczeniach tolerancji kształtu i położenia po wprowadzeniu zmian w dokumentacji 2D?

W dokumentacji płaskiej 2D powstałej na bazie modeli 3D, zarówno w dokumentacji wykonawczej, jak i złożeniowej, często zdarza się, że stosunkowo duża liczba adnotacji

(np. technologicznych) zawiera w sobie informacje pochodzące z jednego źródła (tj. od tego samego elementu odniesienia).

Przykładowo:

1. w dokumentacji wykonawczej:

  • wiele różnych oznaczeń tolerancji kształtu i położenia ma odnosić się w swym zapisie do tej samej bazy pomiarowej oznaczonej np. literą „A”,
  • wówczas ww. nazwa bazy pomiarowej jest elementem odniesienia,

2. w dokumentacji złożeniowej:

  • sporo uwag montażowych ma być identycznych z uwagą główną, np.”Sprawdzać luz w sposób przedstawiony na rys. 14.001.40.16″,
  • wówczas treść uwagi głównej może być uznana za element odniesienia.

Podczas procesu projektowego, dochodzić może do częstych zmian dotyczących ww. elementów odniesienia, np.

ad. 1:

  • nazwa ww. bazy pomiarowej może zmienić się z „A” na „C”(choć lokalizacja bazy może pozostać niezmieniona),

ad. 2:

  • treść uwagi głównej może zmienić się np. z początkowej „Sprawdzić luz w sposób przedstawiony na rys. 14.001.40.16″ na „Sprawdzić luz jak na rys. 14.001.41.24″.

W takiej sytuacji, pojawia się konieczność zaktualizowania:

ad. 1:

  • wszystkich niezbędnych oznaczeń tolerancji kształtu i położenia, tak aby teraz odnosiły się do bazy pomiarowej oznaczonej zmienioną literą „C”,

ad. 2:

  • wszystkich niezbędnych uwag montażowych, które teraz mają odsyłać do rysunku o zmienionym numerze 14.001.41.24 i dodatkowo mają być krótsze w treści.

Manualna aktualizacja ww. informacji może być procesem długotrwałym i trudnym do przeprowadzenia, w wyniku czego w dokumentacji 2D najprawdopodobniej mogą pojawić się wówczas błędy.

Aby zagwarantować poprawność dokumentacji 2D, SOLID EDGE ST7 umożliwia automatyczną i natychmiastową aktualizację informacji zawartych w adnotacjach, odnoszących się do ww. zmiennych elementów odniesienia.

Przydatność tego rozwiązania zostanie w pierwszej kolejności przedstawiona na przykładzie dokumentacji wykonawczej jednej z płyt narzędzia technologicznego (rys. 1), a ściślej – wybranego przekroju łamanego ww. płyty (rys. 2).

1-dokumentacja-wykonawcza-SOLID-EDGE-ST7-1024x726

Rys. 1. Dokumentacja wykonawcza SOLID EDGE ST7

2-wybrany-przekrój-łamany-z-dokumentacji-wykonawczej-SOLID-EDGE-ST7

Rys. 2. Wybrany przekrój łamany z dokumentacji wykonawczej SOLID EDGE ST7

Na wybranej płaszczyźnie płyty (na jej podstawie) ustanawia się bazę pomiarową, w wyniku czego, do właściwej krawędzi ww. przekroju zostanie przytwierdzona ramka bazy pomiarowej (rys. 3.a). Baza pomiarowa otrzymuje oznaczenie „A”.

Następnie, na ww. przekroju łamanym mają zostać umieszczone następujące przykładowe adnotacje z grupy oznaczeń tolerancji kształtu i położenia:

  • tolerancja równoległości (położenia) przeciwległej płaszczyzny płyty, względem ww. bazy pomiarowej, o wartości 0,1 mm (rys. 3.b),
  • tolerancja prostopadłości (położenia) osi wybranych otworów, względem ww. bazy pomiarowej, o wartości 0,05 mm (rys. 3.c).

3-oznaczenia-tolerancji-położenia-zlinkowane-z-bazą-pomiarową-w-SOLID-EDGE-ST7

Rys. 3. Oznaczenia tolerancji położenia zlinkowane z bazą pomiarową w SOLID EDGE ST7

Jedna z ważniejszych nowości SOLID EDGE ST7, dotycząca dokumentacji płaskiej, polega na tym, iż wiele elementów odniesienia może mieć charakter zmiennych, w przeciwieństwie do informacji o stałej wartości (np. niezmiennego tekstu).

W opisywanym przypadku (rys. 3), nazwa bazy pomiarowej ma właśnie charakter zmiennej i do tej konkretnej zmiennej odwołują się obydwa oznaczenia tolerancji położenia. Składnię znanego oznaczenia tolerancji równoległości, zawierającą link do ww. zmiennej, w przeciwieństwie do klasycznego niezmiennego tekstu, przedstawiono na rys. 4.

4-link-do-zmiennej-nazwy-bazy-w-składni-ozn-tolerancji-położenia-SOLID-EDGE-ST7-1024x457

Rys. 4. Link do zmiennej nazwy bazy w składni ozn tolerancji położenia SOLID EDGE ST7

Dzięki temu rozwiązaniu SOLID EDGE ST7, osiąga się znaczące korzyści.

Po zmianie nazwy bazy pomiarowej, np. z „A” na „C” (bez konieczności jej przeniesienia), wszystkie (!) oznaczenia, które odwołują się do wartości omawianej zmiennej, zostaną zaktualizowane, tj. będą odnosić się już do bazy pomiarowej o nazwie „C”(rys. 5, gdzie a, b, c -analogicznie jak na rys. 3).

Warto porównać rys. 3 z rys. 5.

5-aktualizacja-oznaczeń-tolerancji-położenia-po-zmianie-nazwy-bazy-SOLID-EDGE-ST7-1024x481

Rys. 5. Aktualizacja oznaczeń tolerancji położenia po zmianie nazwy bazy SOLID EDGE ST7

Z opisywanej funkcjonalności można także korzystać w przypadku rysunków złożeniowych.

Na przykładowym widoku izometrycznym złożenia dodano klasyczną uwagę natury montażowej (rys. 6) o treści:

„Sprawdzić luz w sposób przedstawiony na rys. 14.001.40.16″

6-widok-2D-złożenia-3D-z-przykładową-uwagą-montażową-SOLID-EDGE-ST7-1024x685

Rys. 6. Widok 2D złożenia 3D z przykładową uwagą montażową SOLID EDGE ST7

W świetle opisywanego nowego rozwiązania SOLID EDGE ST7, tekst znajdujący się w tej uwadze także może być potraktowany jako zmienna.

Następnie, na rysunku wprowadza się dwie kolejne uwagi (rys. 7. b,c), których treść wg założenia ma być identyczna z treścią uwagi umieszczonej jako pierwsza (rys. 7.a).

Analogicznie jak w poprzednim przykładzie – zamiast każdorazowego wprowadzania do nich niezmiennego tekstu – zlinkowano ich zawartość z zawartością pierwszej uwagi, będącej w tym przypadku elementem odniesienia (rys. 8).

7-kolejne-uwagi-montażowe-zlinkowane-z-uwagą-oryginalną-SOLID-EDGE-ST7-1024x671

Rys 7. Kolejne uwagi montażowe zlinkowane z uwagą oryginalną SOLID EDGE ST7

8-link-do-uwagi-głównej-w-składni-kolejnych-uwag-montażowych-SOLID-EDGE-ST7-1024x509

Rys. 8. Link do uwagi głównej w składni kolejnych uwag montażowych SOLID EDGE ST7

Dzięki powyższemu, ponownie uzyskuje się możliwość automatycznego aktualizowania obiektów zlinkowanych z elementem odniesienia.

Po zmianie treści pierwszej uwagi ze znanego wyrażenia:

„Sprawdzić luz w sposób przedstawiony na rys. 14.001.40.16„ na (przykładowo):

„Sprawdzić luz jak na rys. 14.001.41.24„,

(gdzie zmieniono nr rys. i skrócono wyrażenie),

wszystkie zależne uwagi zostają zaktualizowane (rys. 9, gdzie a, b, c – analogicznie jak na rys. 7).

Również w tym przypadku, warto porównać rys. 7 z rys. 9.

9-aktualizacja-kolejnych-uwag-montażowych-po-zmianie-uwagi-głównej-SOLID-EDGE-ST7-1024x648

Rys. 9. Aktualizacja kolejnych uwag montażowych po zmianie uwagi głównej SOLID EDGE ST7

 

opracował Dr inż. Adam Budzyński

Źródło: gmsystem.pl

w opracowaniu wykorzystano projekt 3D (rys. 1÷5) dzięki uprzejmości firmy:

Hydrapress

( www.hydrapress.com.pl )

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top